Obchodní podmínky

 

Luboš Pavel – autorský obchod

 

I. Úvodní ustanovení

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Luboš Pavel. Své výrobky prodává jako OSVČ, se sídlem Betlémská 5, Praha 1, 110 00, IČ: 04948904.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

II. Systém objednávání

 

Objednávka zboží a služeb probíhá prostřednictvím elektronické objednávky na www.lubospavel.cz (dále jen „e-shop“).

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.lubospavel.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

•           se zboží již nevyrábí

•           se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží

 

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 

III. Dodací podmínky

 

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem Prodávající připraví k expedici obvykle do 2-3 pracovních dnů, pokud tento termín nelze z technických důvodů splnit, bude zákazník včas informován e-mailem o předpokládaném termínu dodání. V případě platby převodem, se zboží odesílá do 3 pracovních dní po přijetí této platby na účet Prodávajícího (je-li zboží skladem).

 

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

•           doručení Českou poštou

•           jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba), možno zažádat emailem či telefonem.

 

Osobní vyzvednutí

 

Objednávky si lze vyzvednout i osobně na adrese Ovocný trh 3, Praha 1 a to po předchozím kontaktu emailem nebo telefonem.

 

Způsob balení zboží

 

Zboží zasíláme v bublinkatých obálkách, nebo při objednávce více kusů v papírové krabici.

Platební podmínky

•           platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)

•           platba kartou nebo jinak elektronicky pomocí platební brány PayPal.

Číslo bankovního účtu pro platby bankovním převodem je : 670100-2207574799 / 6210. Jako variabilní symbol použijte číslo Vaší objednávky (bez znaku „#“).

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 

•           Zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu.

•           Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené a nepoužívané. V případě vrácení poškozeného nebo používaného zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.

•           V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet kupujícího.

 

V. Reklamační řád

 

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Luboš Pavel - Creatio ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Faktura je zasílána elektronicky po odeslání/převzetí zboží zákazníkem.

 

Délka záruky

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

 

Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: creatio1@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti.

 

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu společnosti. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo., číslo účtu). Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

•           neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením

•           používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno

•           zboží bylo poškozeno neadekvátním používáním.

•           zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 

Způsob vyřízení reklamace

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to výměnou věci. Není-li výrobek již na skladě, budou kupujícímu vráceny peníze v plné výši.

 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

VI. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015